מדיניות פרטיות

חברת קפיטל מוטורס בע”מ (“קפיטל מוטורס“ או “החברה” או “אנו”), מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול קפיטל מוטורס, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו.
במדיניות זו, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע הנאסף על ידינו או נמסר לנו על ידיך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי,שם משפחה, מס’ ת.ז., כתובת, מספר טלפון, דוא”ל, תאריך לידה, העדפות צריכה, מידע על אמצעי תשלום ו/או חשבון בנק.
אינך חייב למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע, לא נוכל להציע לך את שירותינו.
חלק מהמידע הנאסף אודותיך אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי אודותיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP)שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה, המתנהל על פי דין (“המאגר”) ובאחריותה. השימוש באתר ו/או בשירותי החברה, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.

השימוש במידע

המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות:
(א) כדי לאפשר לנו לתת לך שירותים בצורה מיטבית;
(ב) ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך;
(ג) לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
(ד) על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה משמשת כגוף המקשר בין לקוחות לספקים (אולם היא אינה צד להתקשרות בין הלקוחות לספקים). במסגרת האמור, בהתאם לבקשתך, החברה תמסור מידע אודותיך לספקים השונים לצורך השלמת העסקה בה הנך חפץ. מלבד האמור, אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך, אלא במקרים המפורטים להלן:
(א) אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
(ב) אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
(ג) אם החברה תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה;
(ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

Cookies

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת. Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות ל- *3580 באמצעות הטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]
בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

מעוניין לקבל הצעה?
שלח פרטים ונחייג בהקדם..